Initiativ

4 Initiativ

EFFEKTIVISERING AV PROCESSER

Attraktiv stad och landsbygd

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommun

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet. Workshop under hösten. Ansvarig Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadschef Ea kommun.

Läs mer..

Copied

Dukat bord

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten & Stadsbyggnadskontoret, Eskilstuna Kommun

Effektivare hantering av ärenden där tillståndsprocesser för företagare hanteras snabbare och effektivare på ett enkelt sätt.

Läs mer..

Copied

Etablering- och ometableringserbjudande

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten Eskilstuna kommun, Eskilstuna Logistik & Etablering, Munktell Science Park

Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrunden att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar med fokus på ett tjänstedesign-projekt för att ta fram en helhetserbjudande.

Läs mer..

Copied

Med- och inflyttarservice

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommun

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

Läs mer..

Copied
3 Initiativ

MÅNGFALD & INTEGRATION

Effektivt mentorskap

PÅGÅR

Kontakt: Catharina Sundström Larsson, St: Eskils gymnasium

Effektivt metorskap handlar om att skapa empowerment och engagemang i samhället genom goda förebilder och gott mentorskap. Vi vill på ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 18 nyanlända ungdomar (9 tjejer och 9 killar) där deltagarna matchas med förebilder från näringslivet och offentlig sektor. Detta program pågår just nu och hålls varje torsdag med olika teman. Så här ser tidsplanen ut: Januari 2017 – juni 2017: Förberedelse- och analysfas Augusti 2017 – augusti 2019: Genomförandefas September 2019 – december 2019: Utvärderingsfas

Läs mer..

Copied

FollowYourStar

PÅGÅR

Kontakt: Maria Ringström, Destination Eskilstuna med Arbetsförmedlingen i samverkan med Stolt Mat Sörmland

FollowYourStar är ett utbildningskoncept och resultat av ett samverkansarbete mellan Arbetsförmedlingen Sörmland, Stolt mat Sörmland, AStar och Destination Eskilstuna. FollowYourStar är framtaget för att ta tillvara nyanländas intresse och tidigare erfarenheter av arbete inom restaurang, offentliga kök och grön näring. Syftet med konceptet är att skapa ett snabbspår för arbete och integration av personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Konceptet möter även upp kraftig ökning av rekryteringsbehov inom privata- och offentliga kök. Samverkansgruppen beslöt vintern 2016 att driva samarbetet vidare under Affärsplan Eskilstuna då idén gillats av många tillfrågade inom privat och offentlig verksamhet (FollowYourStar gick tidigare under arbetsnamnet "Snabbspår till jobb).

Läs mer..

Copied

New Bright Future

Klar

Kontakt: Munktell Science Park, Näringslivsenheten Eskilstuna Kommun & SBP

60 nyanlända akademiker matchas med företag i det lokala näringslivet med målsättningen att skapa förutsättningar för arbete & sysselsättning.

Läs mer..

Copied
5 Initiativ

MILJÖ & HÅLLBARHET

Cirkulär ekonomi – nya affärsmodeller

Påbörjad

Kontakt: Lars Wiklund, strateg, miljö- & samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Att höja kompetensen och skapa samsyn om cirkulär ekonomi och potentialen i Eskilstuna. Vi har haft ett par möten med centrumledaren och konferenskoordinatorn på ReTuna och diskuterat olika upplägg för en föreläsningsserie. Program är dock ännu inte fastställt.

Läs mer..

Copied

ERUF – Jakten på plasten

Påbörjad

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i de kommunala verksamheterna, hitta sätt att minska plastanvändningen och och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) som lämnades in i samverkan med Uppsala, Norrköping och Linköping blev godkänd och projektet sträcker sig fram till år 2020.

Läs mer..

Copied

Hållbarhetspriset

Påbörjad

Kontakt: Johanna Bandmann, Utvecklare Eskilstuna Kommun

Hållbarhetspriset syftar till att uppmärksamma hållbara företagare och människor som tar ett extraansvar för medmänniskor, miljö och samhälle. Hitta nya vägar och skapa en mer öppen inställning till mänsklig tillväxt och inkludering.

Läs mer..

Copied

RePlast

Klar

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Ett förprojekt i samverkan med Stiga Sports, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Miljö- och avfallsbyrån. Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka kunskapen om bioplaster. Ett annat mål var att inventera plastavfallsflöden i Eskilstuna. Ytterligare ett mål var att industrin tillsammans med kommunen och Eskilstuna Energi och Miljö skulle undersöka möjliga affärsmodeller för produktion av utvalda produkter av plast enligt principerna i cirkulär ekonomi. Exempelvis skulle undersökas om Stiga Sports skulle kunna bygga upp ett system för att återta sina egna produkter och återanvända plasten i produktionsprocessen eller också använda ett avfallsflöde med mer blandat ursprung. Förprojektet har utmynnat i rapporten RePlast - Cirkulär ekonomi i praktiken.

Läs mer..

Copied

ReTuna som nav

Påbörjad

Kontakt: Kristina Birath, miljö- & samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna Kommun

Göra ReTuna Återbruksgalleria till noden för cirkulär ekonomi, och återbruk.

Läs mer..

Copied
11 Initiativ

ÖKAD KOMPETENS

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommunkoncern

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings-och arbetsmarknadsplatser.

Läs mer..

Copied

Curriculum Vitae - ditt livs lopp!

Påbörjad

Kontakt: Lina Mörkberg, Randstad

Curriculum Vitae - ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad.

Läs mer..

Copied

EskilstunaSteget

Påbörjad

Kontakt: Sandi Haddad, Arbetsförmedlingen

En förbättrad och förenklad process för kompetensförsörjning av Eskilstunas företag.

Läs mer..

Copied

Eskilstunautmaningen

PÅGÅR

Kontakt: Lennart Engelhart, projektledare - Karin Holmberg Lundin, ordförande i styrgrupp - Webb

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Rinmangymnasiet och S:t Eskil är nu med. Det har under hösten arrangerats välbesökta frukostträffar där skola och näringsliv mötts.

Läs mer..

Copied

Handla för Eskilstuna

PÅGÅR

Kontakt: Isabel Gölles, Eskilstuna Innerstad & Veronica Gustafsson, Tuna Park 

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Läs mer..

Copied

Inspirationsdrive

Påbörjad

Kontakt: Mia Forslöf, VD Eventool , , Konsult Peter Illi,

Inspirationsdrive vill ge ungdomar en positiv och realistisk bild av hur deras kommande arbetsliv skulle kunna se ut. Detta genom att skapa forum där personer berättar hur deras arbetslivsväg har sett ut fram till idag. Initiativet vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8.

Läs mer..

Copied

IT-utbildning

Påbörjad

Kontakt: Fabriksföreningen och Mälardalens Högskola

Initiativet syftar till att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.

Läs mer..

Copied

Matches – en kompetensplattform

Påbörjad

Kontakt: Munktell Science Park,

Ett fysiskt och digitalt nätverk/community som främjar till samverkan, kunskapsöverföring och kompetensutveckling mellan högskolans studenter och näringsliv. Bättre förutsättningar för arbetsliv, entreprenörskap, positiv attityd & attraktionskraft för högskolan och staden.

Läs mer..

Copied

Samtal om journalistikens roll

Påbörjad

Kontakt: Stina Adolfson Kiviaho, Munktell Science Park & Eskilstuna Kuriren

Rundbords-samtal mellan Eskilstuna-Kuriren och inbjudna lokala företag - journalistiken och näringslivets roll i samhällsutveckling.

Läs mer..

Copied

Tillväxtmotorn Besöksnäring

PÅGÅR

Kontakt: Gabriella Mast-Weggeman Mälardalens Högskola, Almi i samverkan med Destination Eskilstuna & Eskilstuna Kommun

Erbjuda besöksnäringsföretagare inom området "fyra mälarstäder" ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombination med personlig affärsrådgivning från Almi .Målet är att öka antalet affärssamarbeten och reseanledningar mellan företagare i Eskilstuna och fyra mälarstäder.

Läs mer..

Copied

Training för ledarskap och samarbete

Klar

Kontakt: Affärsplan Eskilstuna

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.

Läs mer..

Copied
6 Initiativ

SAMVERKAN

Affärsutvecklingsprogram

PÅGÅR

Kontakt: Näringslivsenheten Eskilstuna kommun & Munktell Science Park

Med målet att ytterligare stärka och skapa tillväxt i Eskilstunas näringsliv initiera affärsutvecklingsprogram som är behovsstyrda utifrån näringslivet där Affärsutvecklingsprogrammen genomförs i samarbete med näringslivsaktörerna.

Läs mer..

Copied

Energicentrum (E3)

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommun & Energimyndigheten - Linda Werther Öhling, Projektledare

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.

Läs mer..

Copied

Eventkartan – en del av Affärsplan Eskilstuna

PÅGÅR

Kontakt: Näringslivsenheten, Eskilstuna kommun

Samarbete mellan näringslivsaktörerna för näringslivsutveckling, effektivare & tydligare events, och förbättrad samhörighet mot gemensamma mål.

Läs mer..

Copied

Företagarnätverket

Påbörjad

Kontakt: Magnus Lindahl, Östsvenska Handelskammaren & Malin Dalmén, Näringslivsenheten i Eskilstuna

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. 4-6 träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

Läs mer..

Copied

HandelsEvolution

PÅGÅR

Kontakt: NLE, Destination Eskilstuna, KS, Eskilstuna Kommunfastigheter

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna & Torshälla. En fördjupad Handelsanalys utförd samt aktivt arbete pågår.

Läs mer..

Copied

Mat- & ölfestival

Påbörjad

Kontakt: Maria Ringström, Destination Eskilstuna

Etablera en ny unik mat- & ölfestival i Eskilstuna med verktyg för ökad samverkan mellan närproducerande näring och restaurangnäring med en effekt av ökad inköp av lokala råvaror och ökad tillväxt.

Läs mer..

Copied

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.