Initiativ

4 Initiativ

EFFEKTIVISERING AV PROCESSER

Attraktiv stad och landsbygd

Påbörjad

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess.

Dukat bord

Påbörjad

Effektivare hantering av ärenden där tillståndsprocesser för företagare hanteras snabbare och effektivare på ett enkelt sätt.

Etablering- och ometableringserbjudande

Påbörjad

Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrunden att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar med fokus på ett tjänstedesign-projekt för att ta fram en helhetserbjudande.

Med- och inflyttarservice

Nytt

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

3 Initiativ

MÅNGFALD & INTEGRATION

Effektivt mentorskap

Påbörjad

Goda förebilder och gott mentorskap som skapar empowerment och engagemang i samhället. På ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 16 nyanlända ungdomar (8 tjejer och 8 killar) där deltagarna matchas med förebilder från näringslivet & offentlig sektor.

New Bright Future

Påbörjad

60 nyanlända akademiker matchas med företag i det lokala näringslivet med målsättningen att skapa förutsättningar för arbete & sysselsättning.

Snabbspår till jobb

Påbörjad

Skapa nya metoder för att snabbare få nyanlända anställningsbara inom 1 år inom restaurangnäring och gröna näringar. På så sätt möta den ökade förfrågan på personal inom branschen.

5 Initiativ

MILJÖ & HÅLLBARHET

Cirkulär ekonomi– nya affärsmodeller

Påbörjad

Att höja kompetensen och skapa samsyn om cirkulärekonomi och potentialen i Eskilstuna.

ERUF – Jakten på plasten

Påbörjad

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i samhället och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) lämnades in i samverkan med Eskilstuna Energi och miljö.

Hållbarhetspriset

Påbörjad

Hållbarhetspriset syftar till att uppmärksamma hållbara företagare och människor som tar ett extraansvar för medmänniskor, miljö och samhälle. Hitta nya vägar och skapa en mer öppen inställning till mänsklig tillväxt och inkludering.

RePlast

Klar

Ett förprojekt i samverkan med Stiga Sports, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Miljö- och avfallsbyrån. Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka kunskapen om bioplaster. Ett annat mål var att inventera plastavfallsflöden i Eskilstuna. Ytterligare ett mål var att industrin tillsammans med kommunen och Eskilstuna Energi och Miljö skulle undersöka möjliga affärsmodeller för produktion av utvalda produkter av plast enligt principerna i cirkulär ekonomi. Exempelvis skulle undersökas om Stiga Sports skulle kunna bygga upp ett system för att återta sina egna produkter och återanvända plasten i produktionsprocessen eller också använda ett avfallsflöde med mer blandat ursprung. Förprojektet har utmynnat i rapporten RePlast - Cirkulär ekonomi i praktiken.

ReTuna som nav

Påbörjad

Göra ReTuna Återbruksgalleria till noden för cirkulär ekonomi, och återbruk.

11 Initiativ

ÖKAD KOMPETENS

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Påbörjad

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings-och arbetsmarknadsplatser.

Curriculum Vitae - ditt livs lopp!

Påbörjad

Curriculum Vitae - ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad.

EskilstunaSteget

Påbörjad

En förbättrad och förenklad process för kompetensförsörjning av Eskilstunas företag.

Eskilstunautmaningen

Påbörjad

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Handla för Eskilstuna

Påbörjad

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Inspirationsdrive

Påbörjad

Inspirationsdrive vill ge ungdomar en positiv och realistisk bild av hur deras kommande arbetsliv skulle kunna se ut. Detta genom att skapa forum där personer berättar hur deras arbetslivsväg har sett ut fram till idag. Initiativet vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8.

IT-utbildning

Nytt

Initiativet syftar till att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.

Matches – en kompetensplattform

Påbörjad

Ett fysiskt och digitalt nätverk/community som främjar till samverkan, kunskapsöverföring och kompetensutveckling mellan högskolans studenter och näringsliv. Bättre förutsättningar för arbetsliv, entreprenörskap, positiv attityd & attraktionskraft för högskolan och staden.

Samtal om journalistikens roll

Nytt

Inbjudna företag diskuterar journalistikens roll. Ett medvetet och fördjupat samarbete för såväl samhällsutveckling och näringslivsutveckling.

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Påbörjad

Erbjuda besöksnäringsföretagare inom området "fyra mälarstäder" ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombination med personlig affärsrådgivning från Almi .Målet är att öka antalet affärssamarbeten och reseanledningar mellan företagare i Eskilstuna och fyra mälarstäder.

Training för ledarskap och samarbete

Klar

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.

6 Initiativ

SAMVERKAN

Affärsutvecklingsprogram

Påbörjad

Med målet att ytterligare stärka och skapa tillväxt i Eskilstunas näringsliv initiera affärsutvecklingsprogram som är behovsstyrda utifrån näringslivet där Affärsutvecklingsprogrammen genomförs i samarbete med näringslivsaktörerna.

Energicentrum (E3)

Påbörjad

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.

Eventkartan – en del av Affärsplan Eskilstuna

Påbörjad

Samarbete mellan näringslivsaktörerna för näringslivsutveckling, effektivare & tydligare events, och förbättrad samhörighet mot gemensamma mål.

Företagarnätverket

Påbörjad

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. Åtta träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

HandelsEvolution

Påbörjad

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna & Torshälla. En fördjupad utredning genomförs samt aktivt arbete påbörjas.

Mat- & ölfestival

Påbörjad

Etablera en ny unik mat- & ölfestival i Eskilstuna med verktyg för ökad samverkan mellan närproducerande näring och restaurangnäring med en effekt av ökad inköp av lokala råvaror och ökad tillväxt.

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.