Initiativ

4 Initiativ

EFFEKTIVISERING AV PROCESSER

Attraktiv stad och landsbygd

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommun

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet. Workshop under hösten. Ansvarig Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadschef Ea kommun.

Copied

Dukat bord

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten & Stadsbyggnadskontoret, Eskilstuna Kommun

Effektivare hantering av ärenden där tillståndsprocesser för företagare hanteras snabbare och effektivare på ett enkelt sätt.

Copied

Etablering- och ometableringserbjudande

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten Eskilstuna kommun, Eskilstuna Logistik & Etablering, Munktell Science Park

Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrunden att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar med fokus på ett tjänstedesign-projekt för att ta fram en helhetserbjudande.

Copied

Med- och inflyttarservice

Nytt

Kontakt: Eskilstuna kommun

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

Copied
3 Initiativ

MÅNGFALD & INTEGRATION

Effektivt mentorskap

Påbörjad

Kontakt: Catharina Sundström Larsson, St: Eskils gymnasium

Goda förebilder och gott mentorskap som skapar empowerment och engagemang i samhället. På ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 16 nyanlända ungdomar (8 tjejer och 8 killar) där deltagarna matchas med förebilder från näringslivet & offentlig sektor.

Copied

FollowYourStar

Påbörjad

Kontakt: Maria Ringström, Destination Eskilstuna med Arbetsförmedlingen i samverkan med Stolt Mat Sörmland

FollowYourStar är ett utbildningskoncept och resultat av ett samverkansarbete mellan Arbetsförmedlingen Sörmland, Stolt mat Sörmland, AStar och Destination Eskilstuna. FollowYourStar är framtaget för att ta tillvara nyanländas intresse och tidigare erfarenheter av arbete inom restaurang, offentliga kök och grön näring. Syftet med konceptet är att skapa ett snabbspår för arbete och integration av personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Konceptet möter även upp kraftig ökning av rekryteringsbehov inom privata- och offentliga kök. Samverkansgruppen beslöt vintern 2016 att driva samarbetet vidare under Affärsplan Eskilstuna då idén gillats av många tillfrågade inom privat och offentlig verksamhet (FollowYourStar gick tidigare under arbetsnamnet "Snabbspår till jobb).

Copied

New Bright Future

Påbörjad

Kontakt: Munktell Science Park, Näringslivsenheten Eskilstuna Kommun & SBP

60 nyanlända akademiker matchas med företag i det lokala näringslivet med målsättningen att skapa förutsättningar för arbete & sysselsättning.

Copied
5 Initiativ

MILJÖ & HÅLLBARHET

Cirkulär ekonomi– nya affärsmodeller

Påbörjad

Kontakt: Lars Wiklund, strateg, miljö- & samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Att höja kompetensen och skapa samsyn om cirkulärekonomi och potentialen i Eskilstuna.

Copied

ERUF – Jakten på plasten

Påbörjad

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i samhället och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) lämnades in i samverkan med Eskilstuna Energi och miljö.

Copied

Hållbarhetspriset

Påbörjad

Kontakt: Johanna Bandmann, Utvecklare Eskilstuna Kommun

Hållbarhetspriset syftar till att uppmärksamma hållbara företagare och människor som tar ett extraansvar för medmänniskor, miljö och samhälle. Hitta nya vägar och skapa en mer öppen inställning till mänsklig tillväxt och inkludering.

Copied

RePlast

Klar

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Ett förprojekt i samverkan med Stiga Sports, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Miljö- och avfallsbyrån. Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka kunskapen om bioplaster. Ett annat mål var att inventera plastavfallsflöden i Eskilstuna. Ytterligare ett mål var att industrin tillsammans med kommunen och Eskilstuna Energi och Miljö skulle undersöka möjliga affärsmodeller för produktion av utvalda produkter av plast enligt principerna i cirkulär ekonomi. Exempelvis skulle undersökas om Stiga Sports skulle kunna bygga upp ett system för att återta sina egna produkter och återanvända plasten i produktionsprocessen eller också använda ett avfallsflöde med mer blandat ursprung. Förprojektet har utmynnat i rapporten RePlast - Cirkulär ekonomi i praktiken.

Copied

ReTuna som nav

Påbörjad

Kontakt: Kristina Birath, miljö- & samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna Kommun

Göra ReTuna Återbruksgalleria till noden för cirkulär ekonomi, och återbruk.

Copied
11 Initiativ

ÖKAD KOMPETENS

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommunkoncern

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings-och arbetsmarknadsplatser.

Copied

Curriculum Vitae - ditt livs lopp!

Påbörjad

Kontakt: Lina Mörkberg, Randstad

Curriculum Vitae - ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad.

Copied

EskilstunaSteget

Påbörjad

Kontakt: Sandi Haddad, Arbetsförmedlingen

En förbättrad och förenklad process för kompetensförsörjning av Eskilstunas företag.

Copied

Eskilstunautmaningen

Påbörjad

Kontakt: Lennart Engelhart, projektledare - Karin Holmberg Lundin, ordförande i styrgrupp - Webb

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Copied

Handla för Eskilstuna

Påbörjad

Kontakt: Isabel Gölles, Eskilstuna Innerstad & Veronica Gustafsson, Tuna Park 

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Copied

Inspirationsdrive

Påbörjad

Kontakt: Mia Forslöf, VD Eventool Yuri Silva, frilansande PR Konsult Peter Illi, Arbetsförmedlingen

Inspirationsdrive vill ge ungdomar en positiv och realistisk bild av hur deras kommande arbetsliv skulle kunna se ut. Detta genom att skapa forum där personer berättar hur deras arbetslivsväg har sett ut fram till idag. Initiativet vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8.

Copied

IT-utbildning

Nytt

Kontakt: Fabriksföreningen och Mälardalens Högskola

Initiativet syftar till att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.

Copied

Matches – en kompetensplattform

Påbörjad

Kontakt: Cherno Jallow, Munktell Science Park

Ett fysiskt och digitalt nätverk/community som främjar till samverkan, kunskapsöverföring och kompetensutveckling mellan högskolans studenter och näringsliv. Bättre förutsättningar för arbetsliv, entreprenörskap, positiv attityd & attraktionskraft för högskolan och staden.

Copied

Samtal om journalistikens roll

Nytt

Kontakt: Stina Adolfson Kiviaho, Munktell Science Park & Eskilstuna Kuriren

Inbjudna företag diskuterar journalistikens roll. Ett medvetet och fördjupat samarbete för såväl samhällsutveckling och näringslivsutveckling.

Copied

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Påbörjad

Kontakt: Gabriella Mast-Weggeman Mälardalens Högskola, Almi i samverkan med Destination Eskilstuna & Eskilstuna Kommun

Erbjuda besöksnäringsföretagare inom området "fyra mälarstäder" ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombination med personlig affärsrådgivning från Almi .Målet är att öka antalet affärssamarbeten och reseanledningar mellan företagare i Eskilstuna och fyra mälarstäder.

Copied

Training för ledarskap och samarbete

Klar

Kontakt: Affärsplan Eskilstuna

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.

Copied
6 Initiativ

SAMVERKAN

Affärsutvecklingsprogram

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten Eskilstuna kommun & Munktell Science Park

Med målet att ytterligare stärka och skapa tillväxt i Eskilstunas näringsliv initiera affärsutvecklingsprogram som är behovsstyrda utifrån näringslivet där Affärsutvecklingsprogrammen genomförs i samarbete med näringslivsaktörerna.

Copied

Energicentrum (E3)

Påbörjad

Kontakt: Eskilstuna kommun & Energimyndigheten

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.

Copied

Eventkartan – en del av Affärsplan Eskilstuna

Påbörjad

Kontakt: Näringslivsenheten, Eskilstuna kommun

Samarbete mellan näringslivsaktörerna för näringslivsutveckling, effektivare & tydligare events, och förbättrad samhörighet mot gemensamma mål.

Copied

Företagarnätverket

Påbörjad

Kontakt: Magnus Lindahl, Östsvenska Handelskammaren & Malin Dalmén, Näringslivsenheten i Eskilstuna

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. Åtta träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

Copied

HandelsEvolution

Påbörjad

Kontakt: NLE, Destination Eskilstuna, KS, Eskilstuna Kommunfastigheter

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna & Torshälla. En fördjupad utredning genomförs samt aktivt arbete påbörjas.

Copied

Mat- & ölfestival

Påbörjad

Kontakt: Maria Ringström, Destination Eskilstuna

Etablera en ny unik mat- & ölfestival i Eskilstuna med verktyg för ökad samverkan mellan närproducerande näring och restaurangnäring med en effekt av ökad inköp av lokala råvaror och ökad tillväxt.

Copied

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.