Åtgärdspaket #2 till lokalt närings- och föreningsliv

I mars presenterades det första åtgärdspaketet med anledning av Covid-19. Nu har Eskilstuna kommun klubbat det formella beslutet kring åtgärdspaket #2 för närings- och föreningslivet i Eskilstuna som presenterades i början av april.

Åtgärderna som bland annat innebär fri parkering i delar av centrala Eskilstuna, gratis markhyra för uteserveringar, utökat föreningsstöd, att skolelever får lunchlådor från lokala restauranger ska underlätta för det lokala närings- och föreningsliv.

– I första paketet gick vi ut med likviditetsstärkande åtgärder, men redan då insåg vi att det även behövdes åtgärder som kan minska kostnader och öka lokala näringslivets affärsmöjligheter vilket det här åtgärdspaketet gör, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Åtgärder

Kostnadsminskningar samt likviditetsstärkande åtgärder:

  • Uteserveringar och torghandel undantas från avgift gällande markupplåtelse under perioden april till september. Intäktsbortfallet beräknas uppgå till 1 000 000 kronor enligt budget från Stadsbyggnadsnämnden, finansiering sker inom stadsbyggnadsnämndens ram.
  • Betalningsanstånd, vid förfrågan, gällande tomträttsavgäld för företag och föreningar till och med sista september.
  • Destination Eskilstuna kommer inte att debitera medlemsavgifter för Eskilstuna Convention Bureau år 2020

Stärka affärsmöjligheterna för lokalt näringsliv:

  • Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka antalet lokala anbud
  • Gymnasieeleverna i kommunala gymnasieskolor ska erbjudas lunchkuponger till ett värde om 75 kronor (inklusive moms) per skoldag, erbjudande beräknas starta vecka 18 och pågå tom vecka 22. Kostnaden för att erbjuda lunchkuponger beräknas uppgå till 3 000 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna.
  • Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kr, gåvan kommer vara begränsad till att användas inom två månader från att den ges och användas lokalt. Gåvan beräknas att delas ut under maj. Gåvan bedöms få skattekonsekvenser vilket gör att kostnaden kommer uppgå till 2 900 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna.

Näringslivsfrämjande åtgärder:

  • Införa gratis tre timmars parkering i parkeringsområde C3 (enligt bilaga 1), åtgärden införs så snabbt som det är möjligt och kommer pågå till och med 15 augusti 2020. Intäktsbortfallet bedöms till 2 miljoner kronor och finansieras inom stadsbyggnadsnämndens ram.
  • Företagsakut startas upp av näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret för att stärka servicen till näringslivet.
  • Omprioritera näringslivsavdelningens budget för att stödja näringslivsaktörer i krisaktiviteter, inledningsvis beräknas omprioriteringen ge ett utrymme på 1 000 000 kronor.
  • 1 miljon kronor tilldelas Kultur- och fritidsnämnden i syfte att föreningsbidrag för att stötta föreningar som drabbas av Covid19, finansiering sker genom KS allmänna.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 10,9 miljoner kronor, där 4 miljoner finansieras inom nämnders befintliga ram och 6,9 miljoner finansieras genom KS allmänna. Totalt finns 6,9 miljoner avsatt för KS allmänna, vilka nu alltså används för detta ändamål.

Konsekvenserna av kraftigt ökad arbetslöshet bedöms dock kunna lindras med föreslagna åtgärder vilket försvarar satsningen.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.