Tillväxtrådets arbete våren 2022

Under våren har Tillväxtrådet arbetat för ett stärkt näringslivsklimat i Eskilstuna. Genom möten med politik och tjänstepersoner, i samverkan med Affärsplan Eskilstuna och näringslivsdirektören, har vi åstadkommit en hel del inom de prioriterade områdena trygghet, tillväxt i SME och kompetensförsörjning.

I höst fortsätter vi arbetet med action och strategi inom ovan prioriterade områden. Centralt blir också att arbeta fram vad som behöver göras för att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun 2030. Ett mål som den politiska majoriteten nu har fattat beslut om (Inriktningspunkter 2023) efter träffarna med Tillväxtrådet.

Ungdomsarbetslösheten är en gemensam utmaning som vi också behöver fokusera på om vi ska klara av att uppnå målet i Affärsplan Eskilstuna – en ungdomsarbetslöshet i snitt med riket eller lägre innan det här året är slut. Här krävs en gemensam kraftsamling med ytterligare aktörer. #ungdomsevolution

Nedan ser ni ett antal punkter som vi gemensamt färdigställt eller flyttat fram positionerna kring.

 • Kameraskyltar på Nybrogatan ✅
 • Trygghetsdialoger med handeln gällande EST/Embrace-systemet ✅
 • Trygghetsskrivelse – investera i trygghet ✅
 • Deltagit i Brå-möten ✅
 • Träffat politiken i olika konstellationer ✅
 • Påverkat inriktningspunkterna till 2023 ✅
 • Tagit fram och börjat beta av actionlist ✅
 • Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in näringslivet till kontinuerliga träffar ✅
 • Identifierat exploaterbar mark i Vilsta ✅
 • Tagit fram ett direktupphandlingsregister och utvecklat upphandlingswebben ✅
 • Avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägarna framtagen och påskriven ✅
 • Handlingsplan tillsammans med fastighetsägarna framtagen ✅
 • Fastighetsägarträff genomförd ✅
 • Uppställningsplatser för foodtrucks identifierade och fastställda ✅
 • Information-och diskussionsträffar för handeln tillsammans med polis och brottsförebyggande ✅
 • Jobbmässa för ungdomar 18-24 år ✅
 • Identifiera intresse vid järnvägsspår i Vilsta ✅
 • Fokusgrupp för Vilsta industriområde framtagen ✅
 • Leverantörsregister framtaget ✅
 • Anbudsutbildning genomförd ✅
 • Informationsträffar gällande upphandling genomförda ✅
 • Paketera Kompetensgallerians erbjuande till företag. Skillstunakampanj där snabbspår ingår ✅
 • Eskilstuna Competence Services – underlättar vid större kompetensbehov. Även för befintliga företag ✅
 • Kompetensbehovsplan framtagen. Gymnasie- och yrkesvux samt YH ✅
 • Pågående samarbete med Mälardalens studentkår, J3 och linjeföreningar
 • Arbetar för att tillhandahålla en lokal i centrum för individer som arbetar brottsförebyggande
 • Arbetar för att paketera Vilsta som industripark
 • Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun
 • Stärka entreprenörskapet i Eskilstuna, en grundbult i utbildning


Läs mer om Tillväxtrådet och vilka företagare som ingår.