Tillväxtrådets prioriteringar och fokus

Tillväxtrådet består av 10 representanter från det lokala näringslivet och uppdraget är att arbeta för en hållbar tillväxt i Eskilstuna, att arbeta mot Affärsplan Eskilstunas mål och stärka kontakterna mellan näringslivet och kommunen.

Kontinuerligt träffar de både politiken och berörda tjänstepersoner från Eskilstuna kommun och utifrån dessa möten har Tillväxtrådet landat i följande prioriteringar:

TRYGGHET

CENTRUM

Liv och rörelse – skapa ett attraktivt och levande centrum. Ta fram en handlingsplan för centrum

Fysisk utformning – bygga en trygg stad. Stadsbyggnadsförvaltningen involverar näringslivets trygghetsfrågor i stadsutvecklingen

Lokal samverkan – samordna resurser. En gemensam lokal för individer som arbetar brottsförebyggande i centrum            

TRYGGHET OCH SÄKERHET    

Långsiktiga åtgärder                              

TILLVÄXT

VILSTA INDUSTRIOMRÅDE

Mark – möjliggöra näringslivstillväxt i Vilsta. Identifiera och frigöra exploateringsbar mark i området

Paketering – synliggöra och lyfta Vilsta industripark 

Samverkan – vidareutveckla industrikluster i Vilsta. Engagera och involvera lokala nätverk och företagen i Vilsta     

UPPHANDLING

Information/kommunikation – öka kännedomen om lokala upphandlingar. I nära samarbete med upphandlingsenheten vidareutveckla interna och externa processer

Direktupphandlingsregister – öka antalet lokala anbud. Få näringslivet att upptäcka lokala direktupphandlingar

Utbildning – anbudsutbildning. Öka kompetensen kring upphandling i näringslivet                  

KOMPETENS Produktion      

KOMPETENSGALLERIAN

Erbjudande – synliggöra och paketera kompetensgallerians erbjudande till företag

YH utbildningar – utbildningar efter näringslivets behov. Medvetengöra möjligheterna med YH till fler företag

Eskilstuna Competence Services – underlätta vid större kompetensbehov. Tydliggöra att det även gäller befintliga företag

Praktikplatser vid utbildning – möjliggöra fler praktikplatser i näringslivet. Samordna från utbildningssystemet men även lyfta vikten av företag som erbjuder platser      

LIVSLÅNGT LÄRANDE    

Uppdragsutbildningar                          

KOMPETENS Attraktion       

MDU Mälardalens Universitet    

Kåren – ökat samarbete mellan kåren och näringslivet för att behålla talang i Eskilstuna. Stötta kåren i deras utveckling för att stärka samarbetet.

Attraktivitet för olika branscher – förändra bilden av vissa branscher. Ungdomars syn på olika extrajobb behöver förändras, företagen ska beskriva vad för tidigare arbetslivserfarenhet som är viktigt vid framtida anställning.

Introduktionsutbildning entreprenörskap – en väg in, tre vägar ut Entreprenörskap/UF på fler utbildningar för att synliggöra spåret att gå vidare som företagare

VARUMÄRKET    

Stärka stoltheten för Eskilstuna tillsammans med näringslivet        
Attraktivitet för olika branscher    
Praktikplatser     
Samordnad prao som förbättrar barns framtida val