Verksamhetsberättelse Affärsplan Eskilstuna 2020/2021

Verksamhetsberättelse 11 maj 2020 – 7 maj 2021

Affärsplan Eskilstuna är en plattform för ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga aktörer. Tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och samhällsutveckling. Vi arbetar för att skapa tillväxt, nya jobb och för ett starkt näringslivsklimat. 

Under drygt ett år har vi befunnit oss i en av de värsta kriserna i modern tid, det har gjort att vi varit tvungna att ställa om, tänka nytt och anpassa oss. Grunden och kraften som Affärsplan Eskilstuna byggt upp under åren är fortfarande den samma, liksom plattformen och det unika samarbetet som finns mellan näringslivet och kommunen.

Det gångna året 11 maj 2020 – 7 maj 2021

11 maj (be)Stämman
Affärsplan Eskilstunas år inleddes med en digital (be)STÄMMA, vårt viktigaste beslutsmöte.

Eftersom vi befann oss mitt i en pandemi fanns inget näringsliv på plats i fullmäktigesalen. Vid röstningsförfarande gjordes digitala handuppräckningar och en rösträknare fanns fysiskt på plats. Totalt deltog 95 personer varav 55 kvinnor och 40 män.

(be)Stämman inleddes i sedvanlig ordning med vald stämmoordförande Göran Hogestadh. Han läste valda delar av verksamhetsberättelsen och lämnade över ordet till projektansvariga Maria Lönnerek och Stina Adolfson Kiviaho. De drog en kort resumé från de senaste 5 åren, berättade hur Affärsplan Eskilstunas arbete har tagit fart, om den snabba mobiliseringen av näringslivsaktörer i samband med coronakrisen och statistik från Affärsplan Eskilstuna under åren 2015 – 2019.

Vi fick höra sammankallande från Evolutionsgrupperna Talang-, SmartDigital- och PlatsEvolution berätta om det gångna året och näringslivsdirektör Niklas Edmark samt Svenskt Näringslivs regionchef, Sofia Sjöström tala om framtidsutsikterna Post Corona.

Presentationen av årets Evolutionsteman och nya sammankallande brukar vara en av höjdpunkterna under (be)Stämman men i år skedde, av naturliga skäl, ingen presentation. I stället togs ett beslut att skjuta på presentationen till hösten, bland annat för att kunna situationsanpassa nya Evolutionsteman.

Affärsplan Eskilstunas Råd, representerade av Anna Harryson, Carina Bandstigen och Leif Andersson kom med en konkret uppmaning ”Vi vill erbjuda företag i Eskilstuna ett advisory board, där vi stöttar de företag som befinner sig i kris. Varje befintligt företag som finns kvar efter corona, kommer snabbare att generera arbetstillfällen, skatteintäkter samt bygga vårt gemensamma samhälle – Företag stöttar företag”.

Under (be)STÄMMAN fattades följande beslut:

  1. A) Avvakta till hösten med att presentera nya Evolutionsteman och grupper
  2. B) Rådets mandatperiod
  3. C) Formera en operativ aktörsgrupp

Besluten följdes av en kort sammanfattning av näringslivsdirektör Niklas Edmark och därefter avslutade stämmoordförande den digitala årsstämman.

Maj – augusti 2020
Vanligtvis brukar det vara full fart med att attrahera deltagare och planera workshops inom respektive Evolutionstema. Istället tänkte vi om. Affärsplan Eskilstunas Råd bjöd in de sammankallande som representerar näringslivet från åren 2016-2019, till ett så kallat Trädgårdsmöte. Detta i syfte att diskutera rådande läge, omställning, actions och nästa steg. Totalt genomfördes fyra Trädgårdsmöten i olika utomhusmiljöer. Detta genererade i tre aktuella och situationsanpassade evolutionsteman.

September – december 2020
Ett omfattande arbete lades ner på att definiera och konkretisera våra Evolutionsteman samt hitta sammankallande för dessa. Parallellt vidareutvecklades konceptet 10FIKA – ett forum där vi värnar om det lokala näringslivet i Eskilstuna.

Den 8 oktober offentliggjordes OmstartsEvolution, ByråkratiEvolution och UpphandlingsEvolution under det livesända eventet 10FIKA. OmstartsEvolution initierades omgående och alla tidigare sammankallade från näringslivet engagerade sig. En kampanj för sociala medier togs fram för att sprida budskapet ‘Företag stöttar företag’.

Januari – maj 2021
ByråkratiEvolution har initialt varit ett internt utvecklingsarbete inom Eskilstuna kommun med fokus på interna processer och flöden, behovsanpassade e-tjänster, internutbildning i näringslivskunskap/service & bemötande samt organisationsutveckling. Här har även en intern NKI/NUI grupp tillsatts. Arbetet i UpphandlingsEvolution kickade igång under Q1 2021 och tilldelades en kommunal resurs i syfte att driva arbetet framåt med målsättningen ‘Öka antalet lokala anbud’.

Evolutionsteman 2020/2021

OmstartsEvolution – företag stöttar företag
Hur kan vi på bästa sätt lyfta det lokala näringslivet utifrån rådande situation? Hur kan vi stötta våra lokala företag som befinner sig i en omstart och behöver en snabb omställning? Vi är övertygade om att lokala företag kan utvecklas och växa genom att utbyta erfarenheter av varandra. Därför bildade vi gruppen ”Företag stöttar företag”.

Sammankallande Leif Andersson, Helekopterhuset och Carina Bandstigen

UpphandlingsEvolution
Hur kan vi öka affärsmöjligheterna för våra lokala företag? Hur kan vi utveckla lokala anbud? Hur kan den lokala upphandlingsprocessen utvecklas på ett mer attraktivt sätt?

Sammankallande Anna Kahlbom, Eskilstuna kommun

ByråkratiEvolution
Hur kan kommunen vara en möjliggörare för tillväxt? Hur kan vi lyfta det kommunala engagemanget, utmana befintliga processer och hitta nya metoder och arbetssätt för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa?

Sammankallande Niklas Edmark, Eskilstuna kommun

Affärsplan Eskilstunas Råd
Syftet med Rådet är ”att vara en rådgivande funktion med syfte att bidra med ett strategiskt och långsiktigt tänk samt trendspaning och analyser för Affärsplan Eskilstuna”. Under året har kommunens behov av input från näringslivet ökat (stärkt näringslivsklimat) liksom behovet av att ha en nära dialog mellan näringslivet och kommunen.

Under verksamhetsåret har flera inplanerade möten med rådet ställts in av olika anledningar och nya tankar och idéer om hur Rådet fortsatt kan arbeta mer proaktivt och behovsanpassat har utvecklats.

Näringslivsaktörerna
När pandemin tog fart i början av mars startade vi inom ramen för Affärsplan Eskilstuna kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna. Syftet var att snabbt och effektivt delge varandra information, kunskap och kompetens. Detta ledde till att flera samarbeten initierades och nya konstellationer möjliggjordes. Fram till dags dato har 30 möten gått av stapeln och flertalet samarbeten inletts. Ett viktigt och givande forum för alla parter.

Operativa Aktörsgruppen
Under (be)Stämman 2020 togs ett beslut att formera en Operativ aktörsgrupp. Gruppen består av näringslivsrepresentanter och övriga intressenter så som Mälardalens högskola, Region Sörmland, Arbetsförmedlingen mfl. Vi har träffats frekvent under året med syfte att konkret identifiera utmaningar för företag i olika branscher och inom olika temaområden. De har i samverkan, aktörer emellan, hitta möjliga åtgärder att genomföra utmaningarna.

Branschkort för sju branscher har tagits fram (Besöksnäring, Handel, Kulturella & kreativa näringar, Tillverkning & utvinning, Transport & logistik, Företagstjänster och Byggverksamhet). Sex tematräffar har genomförts; Utökade lokala restriktioner, Arbetskraftsbehov, Återuppbyggnad, Likviditetsbrist, Utlysningar, Nyföretagarutveckling. Närmare 120 aktiviteter är identifierade varav cirka 75 är genomförda. Den Operativa aktörsgruppen kommer fortsätta att träffas så länge behov finns.

Affärsplan Eskilstunas årshjul
Året liksom årshjulet har inte varit sig likt. Vi har ställt om och situationsanpassat aktiviteter. Strategisk utveckling av Affärsplan Eskilstuna 3.0 har skett under perioden.
Följande aktiviteter har vi varit engagerade i:

Maj                    (be)Stämman 2020
Maj                    10FIKA med fokus på näringslivet tsm med Marknadsföreningen
Maj – sep           Trädgårdsmöten arrangerade av Rådet
Okt                     10FIKA med fokus på näringslivet tsm med Handelskammaren
Okt                     Kampanj OmstartsEvolution
Nov                    Näringslivsdialog Eskilstuna kommun
Dec                    EN20 digitalt event
Feb                     Näringslivsdialog Eskilstuna kommun
Mars                  10FIKA med fokus på näringslivsdialogen
Mars – maj         Uppdatering och utveckling av webb affarsplaneskilstuna.se
April                   Näringslivsdialog Eskilstuna kommun
Maj                    (be)Stämma + 10FIKA – med fokus på näringslivsdialogen

Följande aktiviteter har ställts in pga Covid-19:
Bemanningsfrukost, Jobb på Torget, KickOn, Evolutionsgruppernas workshops och möten, KickOut.

Resultat mot mål

Kort- och långsiktiga mål

Ungdomsarbetslösheten

2021 15,7% mars (riket 11,1%)
2020 14,5%  (riket 9,8%)
2019 13,2% (riket 8,2%)

Sysselsättningsgraden 20-64 år

År                       Sörmland          Riket

2016                  74,1                   78,6
2017                  75,1                   79,1
2018                  75,6                   79,5
2019                  75,1                   79,3

NKI – ranking (en mätning för att säkerställa ett serviceinriktat myndighetsutövande)

År                       Placering
2016                  75
2017                  77
2018                  75
2019                  77
2020                  75

Svenskt Näringsliv – ranking 

År                       Placering
2016                  210
2017                  152
2018                  175
2019                  144
2020                  161

Svenskt näringsliv – sammanfattande omdöme Eskilstuna

År                       Betyg
2016                  3.2
2017                  3.4
2018                  3.3
2019                  3.4
2020                  3.3

Kommunikation sker kontinuerligt via webbplatsen affarsplaneskilstuna.se och sociala medier, Facebook och Instagram. Nedan siffror är från 1 maj 2020 – 30 april 2021.

Instagram       

Antal inlägg     122

Antal följare    637

Gender              56% (k) 43% (m)

Räckvidd           39 521 maj 2020 – april 2021

Interaktion       4 647 maj 2020 – april 2021

Facebook

Antal inlägg     112

Antal följare    1061

Gender              50% (k) 49% (m)

Räckvidd           61 831 maj 2020 – april 2021

Interaktion       7 455 maj 2020 – april 2021

Webb Affärsplan Eskilstuna.se

Antal inlägg                                67

Total antal besök                       3472

Total antal sidvisningar            6071

Vid pennan

Maria Lönnerek                         Niklas Edmark                            Stina Adolfson Kiviaho

PDF: Verksamhetsberättelse Affärsplan Eskilstuna 2020 – 2021